Ārkārtas Stāvoklis & LokDauniCOVID19Pētām. Mūsu TēmasVeselība

Latvija, lēmumu pieņemšanā nav Neatkarīga un Suverēna, jeb kam kalpo Ministru Kabinets?

Neskatoties uz Cilvēka neskaitāmiem Talantiem, Potenciālu un Radošo garu, mēs nedzīvojam “Ideālā Valstī”.

No Veselības Ministra Daniela Pavļuta pakļautībā esošā SPKC Epidemioloģijas biļeteniem zinām, ka:

 1. AAEI savu augstāko rādītāju bija sasniegušas 2016 gadā un kopš tā laika – samazinājās
 2. Pneimoniju skaits sasniedza maksimumu 2018 gadā un sāka samazināties;
 3. Koronavīrusu skaits, testos variē no gada uz gadu un bija samazinājuma skalā, kad ieviesa pirmo ārkārtas stāvokli;

Tad rodas jautājums – kāpēc Latvijā, tika ieviests, pirmais, Ārkārtas stāvoklis?

Zemāk ir notikumu atgādinājums.

2020 gada 11 martā, Pasaules veselības organizācijas (PVO) vadītājs, Tedros Adhanom, uzrunājot medijus teica “We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic,” “Tāpēc esam novērtējuši, ka Covid-19 var raksturot kā pandēmiju” TE.

Nākošajā dienā – 2020. gada, 12. martā, Tedros Adhanom savā runā TE, teica, turpmāk no “konteksta izrauti citāti”:

 • We have made this assessment for two main reasons: first, because of the speed and scale of transmission. Mēs esam veikuši šo novērtējumu divu galveno iemeslu dēļ: pirmkārt, pārraides ātruma un mēroga dēļ.
 • Almost 125,000 cases have now been reported to WHO, from 118 countries and territories. In the past two weeks, the number of cases reported outside China has increased almost 13-fold, and the number of affected countries has almost tripled. Šobrīd PVO ir ziņots par gandrīz 125 000 saslimšanas gadījumu no 118 valstīm un teritorijām. Pēdējo divu nedēļu laikā ārpus Ķīnas reģistrēto gadījumu skaits ir pieaudzis gandrīz 13 reizes, un skarto valstu skaits ir gandrīz trīskāršojies.
 • The second reason is that despite our frequent warnings, we are deeply concerned that some countries are not approaching this threat with the level of political commitment needed to control it. Otrs iemesls ir tas, ka, neskatoties uz mūsu biežajiem brīdinājumiem, mēs esam dziļi nobažījušies, ka dažas valstis netuvojas šiem draudiem ar politisko apņemšanos, kas nepieciešama, lai tos kontrolētu.
 • Let me be clear: describing this as a pandemic does not mean that countries should give up. The idea that countries should shift from containment to mitigation is wrong and dangerous…” – “Ļaujiet man pateikt skaidri: šīs pandēmijas raksturošana nenozīmē, ka valstīm būtu jāpadodas. Ideja, ka valstīm vajadzētu pāriet no ierobežošanas uz seku mazināšanu, ir nepareiza un bīstama“. Bīstama kam? Tai pat laikā – PVO nepieļāva nekādas alternatīvas metodes.;
 • “We urge all countries to take a comprehensive approach tailored to their circumstances – with containment as the central pillar” – “Mēs mudinām visas valstis pieņemt visaptverošu pieeju, kas pielāgota to apstākļiem — par galveno pīlāru izvirzot ierobežošanu“;
 • We are calling on countries to take a four-pronged strategy – Mēs aicinām valstis pieņemt četrvirzienu stratēģiju::
 • First, prepare and be ready – Pirmkārt, sagatavojies un esiet gatavi.
 • There are still 77 countries and territories with no reported cases, and 55 countries and territories that have reported 10 cases or less – Joprojām 77 valstīs un teritorijās nav ziņots par gadījumiem, un 55 valstīs un teritorijās ir ziņots par 10 vai mazāk gadījumiem.
 • And all countries with cases have unaffected areas. You have an opportunity to keep it that way. Prepare your people and your health facilities – Un visās valstīs, kurās ir gadījumi, ir neskartas zonas. Jums ir iespēja to saglabāt. Sagatavojiet savus cilvēkus un veselības aprūpes iestādes.
 • Second, detect, prevent and treat – Otrkārt, atklāt, novērst un ārstēt.
 • You can’t fight a virus if you don’t know where it is. That means robust surveillance to find, isolate, test and treat every case, to break the chains of transmission – Jūs nevarat cīnīties ar vīrusu, ja nezināt, kur tas atrodas. Tas nozīmē stingru uzraudzību, lai atrastu, izolētu, pārbaudītu un ārstētu katru gadījumu, lai pārrautu pārraides ķēdes.
 • Third, reduce and suppress – Treškārt, samaziniet un apspiediet.
 • To save lives we must reduce transmission. That means finding and isolating as many cases as possible, and quarantining their closest contacts. Even if you cannot stop transmission, you can slow it down and protect health facilities, old age homes and other vital areas – but only if you test all suspected cases – Lai glābtu dzīvības, mums jāsamazina transmisija. Tas nozīmē atrast un izolēt pēc iespējas vairāk gadījumu un ievietot karantīnā viņu tuvākos kontaktus. Pat ja jūs nevarat apturēt pārnešanu, varat to palēnināt un aizsargāt veselības aprūpes iestādes, veco ļaužu namus un citas svarīgas vietas, taču tikai tad, ja pārbaudāt visus iespējamos gadījumus.
 • And fourth, innovate and improve – Ceturtkārt, ieviest jauninājumus un uzlabot.
 • This is a new virus and a new situation. We’re all learning and we must all find new ways to prevent infections, save lives, and minimize impact. All countries have lessons to share – Tas ir jauns vīruss un jauna situācija. Mēs visi mācāmies, un mums visiem ir jāatrod jauni veidi, kā novērst infekcijas, glābt dzīvības un samazināt ietekmi. Visām valstīm ir jādalās mācībās.

2020 gada, 12 martā, PVO OFICIĀLI paziņoja, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus.

Tai pašā dienā – 2020 gada 12 martā, MK pieņēma Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103, TE, (prot. Nr. 11 1. §) – Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
SPKC dati uzrāda, ka Latvijā, uz to brīdi, pandēmijas nebija. Tieši otrādi.

Teodors, paziņo 12. martā.

MK, tai pašā dienā 12. martā, ievieš Ārkārtas stāvokli TE, ar sagatavotu tekstu uz 51 A4 Lpp ar 16 573 vārdiem un 119 959 rakstuzīmēm, bez atstarpēm.

Ir jāredz vēlreiz valoda, ko izmantoja Ārkārtas stāvokļa izsludināšanai. IevadPamatojums no Ārkārtas stāvokļa noteikumiem:

Ņemot vērā

Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un  pamatojoties uz …

Komentārs par iemeslu izsludināt:

 • Ņemot vērā PVO organizācijas 11. marta paziņojumu:

A)Pirms 2009 gada Pandēmijas, PVO izmainīja Pandēmijas definīciju samazinot nepieciešamos kritērijus, tā, ka praktiski jebkuru situāciju PVO varēja nosaukt par Pandēmiju.

B) Atbilstoši SPKC Epidemioloģiskajiem biļeteniem, Latvijā ar AAEI & Pneimoniju slimoja mazāk un koronavīruss bija viens no vairākiem patogēniem, kas izsauca saslimšanu un slimoja gadiem iepriekš, kad Korona izraisīja vairāk saslimšanas, kā 2020 un 2021 gados.

C)Atbilstoši PVO – Tajā brīdī 77 valstīs nebija neviena gadījuma, 55 valstīs bija līdz 10 gadījumiem, bet ne vairāk.  Tas ir tikai 17 Valstīs bija konstatēta saslimšana.

132 valstīs no 149 valstīm – 77 nebija neviena gadījuma, 55 valstīs bija no 1 – 10, par pārējām Valstīm drošu ziņu nav.

Papildus informācija, kas notika likumdošanas līmenī ir pieejama rakstā – Austrijā ar 1. februāri neGēnu terapijas Vakcinācija būs obligāta. LA – Latvijas tiesībsargs – ir pamats ieviest obligātu vakcinācijas politiku TE.

Lai saprastu:

 • Ir vai nav Latvija brīva, neatkarīga un suverēna?
 • Viss, kas tagad notiek ir iepriekš izplānots vai nav?
 • Bija, ir un vai nav bīstam COVID19?

Pietiks atbildēt tikai uz 1 jautājumu un izsekot – kādu ceļu un cik ilgi veica MK dokuments ar tekstu,  kā pamatā bija – Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103, (prot. Nr. 11 1. §) un tā pavadošie dokumenti, atsūtītie/nodiktētie ārstēšanas un testēšanas algorotmi un citas “rekomendācijas”, ko ieviesa pēc PVO “rekomendācijām”.

Nekāda konspiroloģija, viss ir publiski pieejams.

Atbildēt uz Koronavīrusu paraugu skaits labaratorijas testos – 2014 – 20221/22 – Ideāla Valsts Atcelt atbildi