Par “Ideālo Valsti”

Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās.

Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu - "Ideālās Valsts" nav. NAV.

Tiek minēti daudzi bubuči, masu informācijas līdzeklis "Ideālā Valsts", ar piemēriem vēlas nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls - Arogance.

Katra Cilvēka uzvedību, Rīcību, Domas nosaka personīgi esošo zināšanu apjoms, daudzveidība un dzīves pieredze. Arogance - akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām.

Arogantam Cilvēkam, saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, Cilvēks nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/ zināšanas - pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet parasti un lielākoties vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.

Tam ir negatīvas sekas jebkuras Sabiedrības slāņa attīstībai un Sabiedrībai kopā.

 

Patiesība IR Viena un Viss no kaut kā sastāv. Arī Patiesība, kas ir Viena.

Kā saules sistēma sastāv no planētām, planētu pavadoņiem - mēnešiem, meteorītiem un citām sīkām sastāvdaļām. Tā arī Dievs no kaut kā sastāv.
Nav svarīgi, kā Tu to apzīmē - Dievs, Radītājs, Universālais Saprāts vai Visvarenais. Tas tieši tāpat, kā viss, sastāv no kaut kā. Arī patiesība sastāv no daudzām dažādām sastāvdaļām.
Patiesībai, kā veselumam ir struktūra.
Patiesība sastāv no daudz dažādiem Struktūrelementiem. Struktūrelements sastāv no sastāvdaļām.
Sastāvdaļas var būt daļa no citiem Struktūrelementiem un vai daļa no sastāvdaļu sastāvdaļām.
Struktūrelementi un to sastāvdaļas savas savstarpējās saites sāka veidot, vienā vai otrā tālākā/tuvākā Pagātnes punktā un iestiepjoties mūsdienās, savstarpēji mijiedarbojoties dažādos līmeņos arī veido - Patiesības Struktūru, jeb Patiesību.

Sabiedrība IR Viena un Viss no kaut kā sastāv. Arī Sabiedrība, kas ir Viena.

Sabiedrība ir viena un tai ir struktūra, Tā sastāv no daudz dažādiem Struktūrelementiem. Struktūrelements sastāv no sastāvdaļām.
Sastāvdaļas var būt daļa no citiem Struktūrelementiem un vai daļa no sastāvdaļu sastāvdaļām.
Struktūrelementi un to sastāvdaļas savas savstarpējās saites sāka veidot, vienā vai otrā tālākā/tuvākā Pagātnes punktā un iestiepjoties mūsdienās, savstarpēji mijiedarbojoties dažādos līmeņos arī veido - Sabiedrības Struktūru, jeb Sabiedrību.
Cilvēks ir Sabiedrības Struktūrelements. Cilvēka potenciālie Talanti un Iekšējās pasaules sastāvs - zināšanas, prasmes, pieredzes, uzskati, morāle, mērķi - Cilvēka sastāvdaļas.
Cilvēka PsihoFizioloģiskās uzbūves dēļ un tas kurā vidē Indivīds piedzima un attīstījās nosaka to, kuras patiesības sastāvdaļas nesējs viņš būs. Ne Patiesības, bet Patiesības sastāvdaļas.

Un te arī sākas problēmas:

 

Cilvēka "Ahilejas papēdis" - Mehāniskā Cilvēcība

Dieva viena no daudzajām sastāvdaļām ir Cilvēka Ķermenī ar AIUASARNS (Psihi) iedzimusi Dieva sastāvdaļiņa - Dzīvībiņa.

Tā ir augsti attīstītas Civilizācijas pārstāvis, kas nāk no Citāda Universa laiktelpas punkta un kura eksistencei šajā Laiktelpā ir nepieciešams specifisks risinājums - Cilvēka ķermenis un AIUASARNS - Automātiska Informācijas Uzņemšanas, Apstrādes, Saglabāšanas un Atbildes Reakciju Nodrošināšanas Sistēma. Patreiz dēvē - Psihe.
AIUASARNSa uzbūves, satura un darbības mehānismu dēļ:
1)Indivīds ir Patiesības Sastāvdaļu nesēji. Ne Vienas veselas Patiesības, bet Patiesības daļiņas;
2)Indivīds Patiesības Sastāvdaļu - uztver to, kalpo tai un cīnās par to, kā par - Patiesību;
Cilvēka Fizioloģija un AIUASARNS (Psiholoģija) ir tik pat mehāniskas dabas, kā pulkstenis ir - Mehāniskā Cilvēcība.

Dzīvībiņa Nav mehāniskas dabas.
AIUASARNS (Psihe) ir dažādas informācijas apstrādes mehānismi, kas nodarbojas ar sev specifisku uzdevumu risināšanu. Piemēram - Bailes & Dusmas.

Bailes ir AIUASARNS sistēmas ietvarā esoša brīdināšanas sistēma, kas signalizē, par potenciāli bīstamu situāciju.

Dusmas - ir AIUASARNS ģenerēta enerģija problēmsituācijā, kur Cilvēks izpaužas & Rīkojas atbilstoši apgūtajiem uzvedības modeļiem, kas parasti nedod vēlamo rezultātu, problēma netiek atrisināta un līdz ar to - nākošajā reizē, tieši šādā pašā Problēmsituācijā enerģija tiek ģenerēta vairāk - Dusmas paliek lielākas.

Tieši tāpat, kā fiziskajā ķermenī orgāni un orgānu sistēmas risina specifiskus uzdevumus, tā AIUASARNS (Psihe) sastāvā esošie informācijas apstrādes mehānismi risina sev specifiskus uzdevumus, lai nodrošinātu Dzīvībiņas pilnvērtīgu darbību šai Specifiskā Universa LaikTelpā.

Ja Fizioloģiskā ķermeņa orgāni un orgānu sistēmas funkcionē un darbojas izmantojot noteiktās proporcijās, noteiktu bioķīmisko vielu, tad AIUASARNS (Psihe) (informācijas apstrādes mehānismi) darbojas un izpaužas Cilvēka uzvedībā, rīcībā, tekstos, domās, emocijās utt - balstoties un izmantojot uz sev esošās informācijas bāzes.
AIUASARNS (Psihes) izpausmes, kā - uzvedība, sajūtas, jūtas, mērķi, motivācija, ētikskās normas utt ir atkarīgas tikai un vienīgi no informācijas, kas ir nogulsnējusies smadzeņu neironos - Cilvēkam apgūstot - bērnudārzā, skolā, uz ielas, grāmatās, filmās, mūzikā, mākslā, teātrī, no pieaugušajiem utt.

Informācija ir - plašākā kontekstā sevī ietverot ne tikai vārdus, terminus, apzinātās lietas, bet arī iemācīto rīcību, kā rīkoties noteiktās situācijās, iegūto pieredzi utt.

Cilvēka "Ahilejas papēdis", jeb problēma ir tā, ka Dzīvībiņa, kas iedzimst Cilvēka ķermenī ar AIUASARNS, uztver savā Rīcībā esošo Informāciju, par pašu pilnību, kā vienīgo Patiesību, jo tai svēti tic.

Tas, ka nav "Ideālās Valsts" pamatā ir Arogance - Dzīvībiņa un AIUASARNS nevar reaģēt objektīvi uz sevī neesošas informācijas vienību vai vienībām, tāpēc ir ļoti svarīgi saskaroties ar sevī neesošas un vai pretējas informācijas nesēju iedziļināties tajā, ar ko notiek saskarsme un nevis to censties noliegt, apmelot un vai iznīcināt.

Nevienam cilvēkam nav visa informācija pieejama pilnībā. ProblēmSituācijās, kas balstīta uz Informāciju plašākā izpratnē, ir 3 varianti, kas notiks:

1. Indivīdam ir daļēja vai nav Informācijas, tas ir atvērts iedziļināsies un centīsies saprast, piekoriģējot automātiski savu Rīcību;

2. Indivīdam ir daļēja vai nav Informācijas, tas, dažādu iemeslu dēļ ir Aizvērts jaunajam - Arogants un līdz ar to neiedziļināsies un necentīsies saprast, bet tai pat laikā, pret oponentu nevērsīsies;

3. Indivīdam ir daļēja vai nav Informācijas, tas, dažādu iemeslu dēļ ir Aizvērts jaunajam - Arogants un līdz ar to neiedziļināsies un necentīsies saprast, bet tai pat laikā, pret oponentu vērsīsies;

Arogance, jeb nevēlēšanās iedziļināties ir Mehāniskas dabas, kura pamatā ir iepriekšapgūtais un pieredzētais. Uztverot sevi kā nekļūdīgu indivīdu un neprotot atzīt savas kļūdas dažādu iemeslu dēļ, nespējot paskatīties paškritiski uz sevī esošo informācijas daudzpusību noved pie tā, ka saskaroties ar sevī neesošu un vai pretēji esošu informāciju Cilvēks ir Arogants.

 

Katrs mēs piedzimstam noteiktā SociālEkonomiskas Sabiedrības slāņa punktā, kas nodrošina noteiktu informāciju, pieredzi, zināšanas, ikdienu, fiziskās sporta & garīgās attīstības, personīgās īpašības, prasmes, uzvedības modeļus, rīcību noteiktās situācijās, ētikas un morāles izpratnes utt kopā veidojot Iekšējo pasauli, jeb Dvēseli. Vecāki, ģimene, draugi, bērnudārzs, skola, vidējā, profesionālā, augstākā izglītība, cilvēki tajā ar to attīstības līmeni, izpratnēm, personīgajiem uzstādījumiem, kas veidojās neatkarīgi no pašiem arī ir tas, kas nodrošina - kāds būs Jaunais Sabiedrības loceklis, kāda būs sabiedrības nākotne, jo tā nepārtrauktā savstarpējā mijiedarbībā piepilda un aizpilda Indivīda iekšējo pasauli:

Cilvēks ir Sabiedrības Struktūrelements. Cilvēka potenciālie Talanti un Iekšējās pasaules sastāvs - zināšanas, prasmes, pieredzes, uzskati, morāle, mērķi - Cilvēka sastāvdaļas.
Cilvēka PsihoFizioloģiskās uzbūves dēļ un tas kurā vidē Indivīds piedzima un attīstījās nosaka to, kuras patiesības sastāvdaļas nesējs viņš būs. Ne Patiesības, bet Patiesības sastāvdaļas.

Cilvēka iekšēja pasaule sāk aizpildīties/ piepildīties, jau ar pirmajiem elpas vilcieniem un to dara daudzi Sabiedrības struktūrelementi un daudzas dažādas juridiskas formas institūcijas ar saviem mērķiem, kur viena no daudzajām institūcijām ir Masu Informācijas līdzekļi.

 

Par patreizējiem Masu Informācijas līdzekļiem

Patreizējie mediji izpilda un piepilda savu ”akcionāru vajadzības”, kuri darbojas "akcionāru" piešķirtā finansējuma ietvarā, noalgojot žurnālistus, kas darbojas “redakcionālās politikas” koridora platumā.

Ar "akcionāriem" saprotam - Latvijas un Ārvalstu politekonomisku grupējumu intereses, kas finansē konkrētas ievirzes Mediju, tā realizējot savas stratēģiskās intereses, vienā vai otrā valstī un formā. Tai pat laikā Valsts finansēto mediju politiku nosaka, pie varas esošo politekonomisko spēku intereses, kas būtībā ir viens un tas pats. (Atvainojos, par skaļiem apgalvojumiem, bez piedāvātajiem pierādījumiem, tas tiks izdarīts publikāciju laikā). 

Tas nav ne labi ne slikti.

Patreizējo masu mediju mērķis nav veidot Valsti labāku.

Nav mērķis un līdz ar to mehānismu Latvijas dažādo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, veidojot - "Ideālās Valsts" koncepciju.

 

Par "Ideālās Valsts" koncepciju

Mūsu patreizējā bāzes izpratnē - “Ideālā Valsts” utopiskā koncepcija ir atziņu un zināšanu kopums, ka:

  • Katrs Cilvēks šai pasaulē atnāk ar Talantu potenciālu un Fizioloģiski/Psiholoģiskajām vajadzībām. Katram Cilvēkam ir savs unikāls vai vairāki Talanti.
  • Nav tāda Cilvēka pasaulē, kas var parūpēties par savām Fizioloģiski/Psiholoģiskajām vajadzībām un apzināt, attīstīt un izpaust Potenciālo Talantu vienatnē vai šaurā ģimenes lokā.

Pilnvērtīgai attīstībai, tam ir nepieciešami daudzi un citi Talantu īpašnieki, kas ir ieinteresēti Tevis attīstībā un to dara.

No pirmā elpas vilciena, ko izdara bērns ienākot šai pasaulē, tas savā eksistencē, attīstībā un vēlāk dzīvē - jebkura veida, radošajā izpausmē ir atkarīgs no kāda tuvumā vai Sabiedriskās hierarhijas tālumā.
Rodas paradoksāla situācija – Cilvēka attīstības potenciāls un dzīves pilnvērtības sajūta ir tieši proporcionāla no tā, cik tas daudz saņem un dod apkārtējiem, kā rūpējas par sevi, tuviniekiem un tālākajiem sabiedrības locekļiem tiešā un netiešā veidā.
Cilvēki, kopīgā mijiedarbībā veido un cenšas veidot, ko labāku, atbilstoši situācijai un apstākļiem, bet savā izpausmē ir ierobežoti ar atbilstoši sev pieejamajām zināšanām, saprašanām, prasmēm, pieredzes, iekšējiem/ārējiem apstākļiem, kas liek rīkoties pretēji savām morāles/ētikas izpratnēm un iekšējā Talanta potenciāla, kas ir kaut kādā attīstības līmenī.

Pie tam:
A)Cilvēka Rīcība, Domāšanas Virziens, Sarunu tematika, Diskutēšana ir tikai un vienīgi atkarīga no zināšanām un prasmēm, kas tam ir;
B)Cilvēks nezin, kad Viņš kaut ko nezin;
C)Cilvēks NEZIN, kāda tam būtu Rīcība, Saruna, Tematika, ja tā Rīcībā būtu informācija/pieredze, kuras tam nav.

Uzsvēršu - savā izpausmē ir ierobežoti ar atbilstoši sev pieejamajām zināšanām, saprašanām, prasmēm, pieredzes, iekšējiem/ārējiem apstākļiem, kas liek rīkoties pretēji savām morāles/ētikas izpratnēm un iekšējā Talanta potenciāla, kas ir kaut kādā attīstības līmenī.

"Ideālās Valsts" koncepcijas interpretācijā - "Valsts" ir teritorija ar dažādas juridiskās formas un hierarhiskās padotības Institūcijām, kas apvienoti vienotā vērtību un likumdošanas sistēmā, kur katrai Institūcijai ir savs unikāls uzdevums un funkcionalitāte –

1.Attīstītu Indivīda Potenciālos Talantus;

2.Esošā PolitEkonomiski monetārajā sistēmā, kas tika radīta, pilnveidota un sargāta vairāku gadsimtu garumā, kad Individuālais Godīgums un Taisnīgums traucē lielas naudas taisīšanā, tāpēc dažādos veidos:

A)tiek pakļautas Valstis un to iedzīvotāji, esošajai PolitEkonomiskajai Monetārajai sistēmai;

B)tiek ražots un vai sniegti pakalpojumi, kas ir Cilvēka dzīves kvalitātes degradējoši;

C) tiek manipulētas, sagrozīta un “izdzēstas” zināšanas, lai esošā sistēma, to darbības modeļi un mehānismi nebūtu zināmi un saprotami, līdz ar to, lai netiktu radītas alternatīvas, kas atņemtu varu un naudu;

informēt un pasargāt savas Valsts iedzīvotāju PsihoFizioloģiskās labklājības.

3.Nodrošinot esošās Sistēmas Indivīdu Fizioloģiski/Psiholoģiskās Vajadzības un Individualitātes Talantu izpaušanos – rūpēs par apkārtējo Citu Talantu īpašniekiem, vienota principa ietvarā – izturēties un attiekties pret līdz Cilvēkiem, kā grib, lai izturas pret Tevi;

Jo tikai tā var Talants attīstīties. Tas nav vajadzīgs Sev. Tas ir vajadzīgs Citam. Kādam.

Lai to sasniegtu, tiek veidots jaunas koncepcijas masu informācijas līdzeklis, kas savienotu, vienas Valsts, dažādu jomu pārstāvjus – Sabiedrību, vienotā informācijas plūsmā, atspoguļotu to ikdienas notikumus, problemātikas, sasniegumus, dažādus fenomenus, veidojot dažādu jomu diskusijas par to vai konkrētais fenomens, ar ko saskaras konkrētās jomas pārstāvji iederas “Ideālā Valstī”, vai nē un ir nepieciešams savādāk. Ja Jā, tad kā?

Katras jomas portālam ir sava filozofija vienotas ideoloģijas ietvarā – Cilvēka Talanta apzināšana, apmācība, izpaušana citu Talantu aprūpē, vajadzību nodrošināšanā.

Vecās koncepcijas masu informācijas līdzeklim ir izdevējs, kas iegulda naudu redakcijas darbībā, izvēloties sev interesējošu tematiku par ko rakstīt. Patreizējie mediji izpilda un piepilda savu ”akcionāru vajadzības”, kuri darbojas "akcionāru" piešķirtā finansējuma ietvarā, noalgojot žurnālistus, kas darbojas “redakcionālās politikas” koridora platumā.

Jaunās koncepcijas masu informācijas līdzeklis “Ideālā Valsts” darbojas savādāk – mēs būvējam dažādām industrijām, dažādus digitālos risinājumus un platformas to digitālo funkciju veikšanai un mērķu sasniegšanai, un saslēdzam šīs dažādo jomu, informācijas plūsmas vienotā masu informācijas līdzeklī “Ideālā Valsts”, ar stratēģisku mērķi – veidot “Ideālo Valsti” caur dažādo Industriju “ekosistēmas” uzlabošanu.


Valsts pārvalde, kas sastāv no Vienas teritorijas, kas sadalīta administratīvās daļās un tiek pārvaldīta ar likumdošanas aktiem vienā vai otrā formā, kur pārvaldē piedalās Valsts, Pašvaldības, Nevalstiskās, Privātās, miksētās institūcijas, to Dalībnieki/ Indivīdi – var vadīties tikai un vienīgi no pieejamās informācijas, tās daudzveidības un precizitātes, ko nodrošina dažādas institūcijas, kur viena no institūcijām ir - Masu informācijas līdzeklis.

Par masu informācijas līdzekli - “Ideālā Valsts”

Masu Informācijas līdzeklim "Ideālā Valsts" ir tikai viena jēga – izveidojot vienotu, dažādu Sabiedrības grupu, informācijas plūsmu, apkopojot dažādas problēmas un virzīt visu caur vienu prizmu – vai tā tam ir jābūt “Ideālā Valstī” un ja nē tad, kā?
Lai to paveiktu – masu informācijas līdzekļis “Ideālā Valsts” ir jaunas koncepcijas masu medijs.

Veidojam dažāda veida interneta/digitālas platformas dažādas jomas industrijām, kur apgrozās industrijas sagatavota informācija, problēmu apkopošana, apspriešana, labākie problēmu risinājumi utt un tad ciešā mijiedarbībā ar iesaistītajām pusēm cenšas risināt - veidojot izmaiņas likumdošanas/izglītības līmenī.


Nav jēga runāt, ja nevar ienest izmaiņas likumdošanā un izglītībā.

Shēma ir vienkārša -

1.Industrijas portāls ar plašu funkcionalitāti - visas nozares jaunumu sistēma, nozares katalogs, nozares vakances, daudztirgotāju tirdzniecības platforma, socializācijas platforma (profili, grupas, savstarpējā saziņa, forumi utt);

2. Dažādas funkcionalitātes mobīlās aplikācijas, lai veicinātu industrijas noieta palielināšanu sasniedzot vecos un piesaistot jaunus klientus - promo aplikācijas, iepirkšanās aplikācijas, gidu aplikācijas. 

 

Kā tas darbojas? Piemēri!

Ja masu informācijas līdzeklis nav Specializējies noteiktā nozarē, tad standarta masu informācijas līdzekļiem ir Pielikumi. Piemēram - dārzam, mājai, veselība, receptes utt. Ja uzņēmums vēlas publicēties, tam ir jāmaksā par reklāmu.

Masu informācijas līdzeklis veido industrijas portālu ar vairākām uzņēmējdarbībai noderīgām funkcijām, kur industrijas dalībnieks līdzdarbojas bezmaksas. Piemēram: Patreiz veidojam: 

 

Informācija, kas tiek nopublicēta nozares portālā, automātiski tiek pārpublicēta Centrālajā Masu informācijas līdzeklī, specializētajā kategorijā. Piemēram Teātros.LV nozares ģenerētā un vai to dalībnieku publicētā informācija automātiski tiks pārpublicēta Masu informācijas līdzekļa "Ideālā Valsts", kultūras nodaļas, Teātra sadaļā.

Līdz ar to visa informācija no dažādajiem Nozares portāliem nonāks Centrālajā un lasītājam būs iespēja izlasīt un uzzināt vairāk.

Teātros.lv - Latvijas teātru pasaule sastāv no 18+ profesionāliem teātriem, 85+ amatierteātriem, asociācijām, biedrībām, konkursies, interešu grupām utt. Masu informācijas līdzekļa sastāvā esam izveidojuši:

  • Teātru portālu, kurā ir: Teātru jaunumi, vakances, Teātru nozares institūciju gids, teātru profili, teātru daudztirgotāju tirdzniecības centrs, teātru socializācijas platforma ar profiliem, grupām un forumiem.
  • Esam palaiduši marketinga projektu - Ceļojošie TeātrMīļi, kas paredz, ka katrā pilsētā tiek veidotas teātru mīļu grupas, kas vēlētos kopā doties uz teātra izrādi citā pilsētā.
  • Papildus tam esam izveidojuši Teātru PROMO aplikāciju. PROMO aplikācija ļaus Teātra Mīļotājiem saņemt jaunumus savā mobilājā.
  • Teātru TiTiCe aplikāciju, kas ļaus teātriem pārdot savas preces un Teātra mīļiem tās iegādāties.

 

Smalkāk par katru projektu varēs lasīt katram projektam veltītajā lapā.

Print Friendly, PDF & Email